optimat-header - groot - groot logo.png

Aankoopvoorwaarden OptimaT

1.     Definitie en Toepassing

 

1.1.  OptimaT: De VZW Huize Tordale Afdeling OptimaT, gevestigd in de Kortemarkstraat 86 te Lichtervelde (8810) België

 

1.2.  Tenzij het duidelijk anders vastgelegd wordt, zijn deze aankoopvoorwaarden van toepassing op alle aangevraagde offertes en bestellingen gedaan door OptimaT voor de levering van goederen en het uitvoeren van diensten, met uitzondering van de verkoop- en leveringsvoorwaarden van de leverancier zelf, inclusief de voorwaarden die gelijkaardig zijn aan de huidige voorwaarden. Door de aanvaarding van bestellingen van OptimaT, stemt de leverancier er mee in dat zijn eigen verkoop- en leveringsvoorwaarden in dit geval niet van kracht zijn.

 

2.     Offertes

 

2.1.  Elke offerte bindt de leverancier onherroepelijk voor een periode van honderd en tachtig (180) dagen vanaf de datum van de ontvangst van deze offerte door OptimaT, behoudens afwijking van om het even welke puur budgettaire offerte.

 

3.     Bestelling en aanvaarding van de bestelling

 

3.1.  Bestellingen worden oftewel schriftelijk geplaatst per brief, per fax of ook telefonisch. Bestellingen die telefonisch worden geplaatst worden schriftelijk bevestigd binnen de vijf (5) werkdagen.

 

3.2.  Binnen de vijf (5) werkdagen die volgen op de besteldatum, zal de leverancier de bevestiging van de bestelling voorleggen aan OptimaT. Het uitblijven hiervan zal OptimaT het recht geven om de bestelling af te zeggen zonder enige compensatie.

 

3.3.  Bevestigingen van bestellingen houden onherroepelijk de aanvaarding van deze aankoopvoorwaarden in.

 

4.     Prijs

 

4.1.  Tenzij duidelijk anders vastgelegd wordt, staan de prijzen vast, zijn ze niet onderhevig aan aanpassingen, zijn ze in het overeengekomen muntstelsel en zullen zij geen enkel wisselkoersrisico meebrengen voor OptimaT.

 

4.2.  Prijzen zijn inclusief alle lasten, heffingen en belastingen, die ten laste zijn van de leverancier en de inpakkosten die bij het type transport horen dat door OptimaT uitgekozen is.

 

4.3.  Btw, en, tenzij het duidelijk anders vastgelegd wordt in de bestelling, invoerlasten zijn niet in de prijs inbegrepen.

 

5.     Facturatie

 

5.1.  Facturatie zal ten vroegste plaatsvinden op het tijdstip van levering en/of aanvaarding van de goederen of diensten. Facturen zullen opgesteld worden in de overeengekomen munteenheid van de bestelling en zullen, onder straffe onaanvaardbaar beschouwd te worden, het bestelnummer specificeren van ieder factuur onderdeel, het onderdeelnummer dat overeenstemt met de bestelling, de hoeveelheid, het gewicht en het volume. Alle facturen zullen in tweevoud opgemaakt worden en geadresseerd worden aan de afdeling boekhouding van OptimaT, tenzij anders vastgelegd op de bestelling.

 

6.     Betaling

 

6.1.  Tenzij het duidelijk anders vastgelegd wordt, zijn facturen betaalbaar zestig (60) dagen na het einde van de maand van de levering respectievelijk aanvaarding van de goederen of diensten, behalve als OptimaT schriftelijk bezwaar aantekent tegen de levering of de uitvoering van de bestelling voor de vervaldag van de vermelde periode.

 

6.2.  Onder geen enkele voorwaarde zal betaling door OptimaT de aanvaarding inhouden van de levering of bestelling, of de verzaking van het recht van OptimaT een bezwaar in te dienen in dit opzicht.

 

7.     Wijze en plaats van levering

 

7.1.  De levering wordt uitgevoerd in overeenstemming met de INCO-voorwaarden die bekend gemaakt werden door ICC in Parijs (uitgave 2010) zoals vermeld in de bestelling door OptimaT. De bestellingen worden geleverd op het opgegeven adres. De geleverde goederen voegen zich naar de bestelling en naar de desbetreffende overeengekomen technische specificaties en documentatie.

 

7.2.  Niettegenstaande de stipulaties van artikel 8 en tenzij anders vastgelegd, worden het eigendom en het risico van de goederen overgedragen aan OptimaT op het tijdstip van de levering, en, voor diensten, op het ogenblik van hun voorlopige aanvaarding door OptimaT.

 

7.3.  Elke levering zal vergezeld zijn door de toepasselijke, naar behoren ingevulde leverantie- en transportdocumenten. Vrachtbrieven zullen het bestellingnummer vermelden en vergezeld zijn door de in tweevoud opgestelde leveringsnota. De handtekening op de bestelbon van OptimaT is enkel geldig voor de in ontvangst name van het aantal pakketten en houdt niet de aanvaarding in van het bedrag, van de kwaliteit of van de diensten.

 

7.4.  Bijkomende materialen die verlangd worden door de leverancier voor de uitvoering van de bestelling of van de levering zullen indien bevestigd door OptimaT, beschikbaar gesteld worden op de datum die in de bestelling vermeld staat.

 

7.5.  Levering van de goederen of uitvoering van de bestelling zal gebeuren op het afgesproken tijdstip. OptimaT heeft het recht deze datum te veranderen zonder dat er enige compensatie vereist wordt, mits het de andere partij schriftelijk hiervan op de hoogt stelt binnen de week die voorafgaat aan de oorspronkelijk geplande leveringsdatum of uitvoering.

 

7.6.  In geval van vertraging in de levering of in de uitvoering heeft OptimaT het recht automatisch en zonder aankondiging van verzuim, een geldstraf toe te passen voor elke volle week vertraging, ten bedrage van één (1) percent van het bedrag van de vertraagde goederen of diensten tot een maximum van tien (10) percent van het bedrag (exclusief btw) van de desbetreffende bestelling. De partijen komen hierbij uitdrukkelijk overeen dat de vermelde geldstraffen afgetrokken worden van het desbetreffende gefactureerde bedrag bij wijze van compensatie.

 

7.7.  In geval van vertraging van meer dan één (1) maand van de levering of de uitvoering heeft OptimaT het recht, zonderafbreuk aan haar recht op compensatie en zonder onderhevig te zijn aan aankondiging van verzuim als daartoe nog geengerechtelijke beslissing bestaat, de bestelling geheel of gedeeltelijk af te zeggen, evenals goederen terug te sturen op kosten van de leverancier, alsook het recht om toekomstige leveringen en diensten te weigeren, en het vorderen aan de leverancier van reeds uitgevoerde betalingen, na aftrek van goederen waarvan het besloten heeft ze te houden.

 

7.8.  Als de leverancier geregeld in verzuim is, zal OptimaT het recht hebben om mits aankondiging dat binnen de vijf (5) dagen betekend is, en niettegenstaande de toepassing van artikel 7.6., alle nodige maatregelen te treffen om aan deze situatie het hoofd te bieden en om de bijkomstige onkosten die hieruit voortvloeien aan de leverancier in rekening te brengen.

 

7.9.  De wettelijke gevallen van overmacht verschonen de uitvoering van de partijen van hun verplichtingen voor de duur van de desbetreffende oorzaak mits schriftelijke mededeling van de partij in kwestie binnen de vijf (5) dagen die volgen op het voorval.

 

8.     Inspectie en aanvaarding

 

8.1.   OptimaT heeft het recht, op eigen kosten doch zonder bijkomende compensatie die verschuldigd zou zijn aan de leverancier, alle relevante inspecties en controles uit te voeren, op eenvoudige aanvraag en op een tijdstip waarover een afspraak gemaakt moet worden, eveneens als alle relevante inspecties en controles die het nodig acht, in de werkplaatsen of pakhuizen van de leverancier, zijn contractanten of onderaannemers, gedurende productie en voorafgaand aan levering.

 

8.2.  Goederen die niet voldoen aan de eisen vastgelegd in artikel 9 kunnen worden geweigerd. In geval van weigering zal OptimaT de leverancier hiervan op de hoogte stellen en heeft OptimaT het recht, zonder aankondiging van verzuim of gerechtelijke tussenkomst, om, ofwel de leverancier toe te staan de geschikt bevonden goederen te leveren binnen en periode vast te leggen door OptimaT, of de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren. In dat geval, zullen eigendom en risico van de afgekeurde goederen teruggebracht worden bij de leverancier en zullen alle transport en andere bijbehorende onkosten, inclusief die van hernieuwde levering, ten laste zijn van de leverancier.

 

9.     Kwaliteit

 

9.1.  De leverancier garandeert dat de geleverde goederen, respectievelijk diensten, volledig overeenstemmen met de productspecificaties en technische documentatie, respectievelijk de beschrijving die vermeld staat in de bestelling, dat zij geen tekortkomingen vertonen, vrij zijn van vervalsing, noch onvolkomenheden in constructie, fabricatie en materiaal vertonen, dat zij een mate van veiligheid bieden die redelijkerwijze van ze veracht mag worden en dat ze volledig voldoen aan alle relevante voorschriften en bepalingen.

 

9.2.  Derhalve zal de leverancier OptimaT vrijwaren en beschermen tegen risico's en schade die direct of indirect het resultaat zijn van de geleverde goederen, ongeacht welke voorschriften of richtlijnen dan ook, evenals vindingen dien in dit opzicht geformuleerd zijn door OptimaT.

 

9.3.  Bovendien gaat OptimaT ervan uit dat de geleverde producten gemaakt zijn binnen een doeltreffend en aantoonbaar kwaliteitssysteem dat bij voorkeur voldoet aan de eisen van de ISO9001 maatstaven. OptimaT zal het recht hebben dit kwaliteitssysteem ter plekke te controleren. Een dergelijk onderzoek zal geenszins de verplichtingen van de leverancier beperken met betrekking tot de kwaliteit van de geleverde producten. OptimaT zal het recht hebben de klant of een wettelijke autoriteit uit te nodigen om deel te nemen aan de audit.

 

10.   Waarborgen

 

10.1. Tenzij het anders overeengekomen werd, bedraagt de garantieperiode twaalf (12) maanden vanaf de levering of de voorlopige aanvaarding van de bestelling.

 

10.2. De leverancier verbindt zich ertoe om een defect of defecte producten, waarvan schriftelijk verslag gedaan is tijdens de garantieperiode, zo snel mogelijk te herstellen of te vervangen. Alle kosten die hieruit voortvloeien zijn ten laste van de leverancier.

 

10.3. Onderdelen die zijn veranderd, vervangen of hersteld onder deze waarborg clausule zullen gedekt zijn door een garantie die overeenstemt met de volledige, oorspronkelijke garantieperiode.

 

10.4. In geval van een bestelling voor de levering, verpakking en/of transport van gevaarlijke goederen, stoffen of preparaties, garandeert de leverancier expliciet dat de producten zowel als hun verpakking en het transport ten allen tijden in overeenstemming zullen zijn met de op dat tijdstip van kracht zijnde wettelijke, overheid- en andere voorwaarden, veiligheidsvoorschriften en aanbevelingen. De leverancier zal OptimaT vrijwaren van risico's en/of schadevergoedingen die daarmee in verband staan.

 

10.5. De leverancier garandeert de beschikbaarheid van producten en onderdelen voor de periode die bepaald moet worden in samenspraak met OptimaT, aanvangend op het tijdstip van de bestelling.

 

11.   Verzuim

 

11.1. Niettegenstaande de stipulaties van artikels 7, 8, 9 en 10, zal OptimaT het recht hebben schadevergoeding, annulering en andere compensaties te eisen, inclusief verzuiminteresten, in geval van het niet presteren of van een ontijdige of onbevredigende prestatie door de leverancier van zijn verplichtingen in deze, voor om het eender welke reden behalve als het gaat om een geval van overmacht.

 

12.   Informatie en documentatie

 

12.1. De leverancier zal OptimaT vrijwaren van en beschermen tegen schadevergoeding eisen die voortvloeien uit enige werkelijke of zo gezegde overtreding op patenten, licenties, zaak- en fabricatiegeheimen, auteursrechten, tekeningen en modellen en alle intellectuele en industriële eigendomsrechten of rechten op het gebied van intellectuele en industriële eigendomsrechten, gemaakt of geëist door derde partijen ten koste van OptimaT.

 

12.2. Alle informatie van eender welke aard, die om het even hoe door OptimaT of haar klant vrijgegeven wordt, is en blijft het eigendom van OptimaT. Deze informatie zal bij de leverancier zelf in vertrouwen behandeld worden en op geen enkele wijze meegedeeld of onthuld worden aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toelating van OptimaT; zal door de leverancier verzekerd worden, op zijn kosten, tegen verlies, diefstal, schade of vernieling; zal door de leverancier enkel gebruikt worden voor de doeleinden waarvoor het vrijgegeven wordt en zal, bij de eerste de beste eis van OptimaT, teruggegeven worden aan OptimaT.

 

13.   Vroege waarschuwing clausule

 

13.1. In geval van veranderingen in of aan de te leveren goederen, zal de leverancier OptimaT daar tenminste zes (6) maanden op voorhand schriftelijk van op de hoogte stellen. Gedurende de periode in kwestie zal het OptimaT toegestaan zijn een algemene aankoop opdracht te plaatsen onder tenminste dezelfde voorwaarden als deze die van toepassing zijn op de laatst geplaatste bestelling van de betreffende goederen. Bij gebrek aan dergelijke mededeling zal de leverancier beschouwd worden als in verzuim zijnde.

 

13.2. Dezelfde waarschuwing clausule is van toepassing in het geval dat de leverancier besluit stop te zetten of in het geval van overname of fusie van de leverancier door of met een andere maatschappij zonder dat het voor OptimaT nodig is enige zakenrelaties aan te gaan met de wettelijke opvolger van de leverancier. Indien noodzakelijk, zal de leverancier OptimaT op de hoogte stellen van mogelijke vervangingsproducten.

 

13.3. In geval van opschorting van betaling, nakend failliet of slechte solvabiliteit van de leverancier zal OptimaT bevoegd zijn de afspraak te annuleren of de bestelling ongeldig te verklaren overeenkomstig met de stipulaties van artikel 7.

 

14.   Een toeleveringscontract sluiten

 

14.1. De leverancier mag geen toeleveringscontract met derden sluiten voor gehele of gedeeltelijke bestellingen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OptimaT.

 

15.   Af te dwingen geschillen

 

15.1. Deze algemene aankoopvoorwaarden, zowel als de toepassing ervan voor het uitvoeren van bestellingen of leveranties van goederen, zijn bepaald door de Belgische wet. Geschillen die voortkomen met betrekking hiertoe, waarover geen minnelijke schikking getroffen kan worden door OptimaT en de leverancier, zullen ter arbitrage voorgelegd worden aan de gerechtshoven van Torhout en/of Brugge, België.

 

16.   Milieu vereisten

 

16.1. De leverancier is verantwoordelijk voor de toepassing van industriële maatstaven in verband met zorg voor het milieu, evenals voor de specifieke maatstaven vereist door de regio van de leverancier. OptimaT eigent zicht het recht toe om beroep te doen op de vereisten van ISO14001 eisen. Meer bepaald, is de leverancier verantwoordelijk voor de naleving van de Europese voorschriften betreffende het bestaanseinde van stoffen en producten. Bovendien is de leverancier verantwoordelijk voor het naleven van bijkomende milieu maatstaven die aangegeven worden door plaatselijke overeenkomsten tussen leverancier en OptimaT.

 

16.2. Dwangarbeid en kinderarbeid. Werken is een vrije keuze. De leverancier verklaart dat voor de bestelde en/of geleverde goederen geen gebruik wordt gemaakt van dwangarbeid of kinderarbeid om deze goederen te ontwerpen, te vervaardigen of te assembleren. De leverancier garandeert dat geen kinderen worden tewerkgesteld in strijd met de conventie van de Internationale Arbeidsorganisatie in verband met de bestelde en/of geleverde goederen.